Klachtenreglement JBB&O

Klachtenregeling:

1. Indien een cliënt klachten heeft, kan hij/zij deze melden bij Jennet Burghard. Indien de klacht niet direct in het mondeling contact tot tevredenheid wordt afgehandeld, dient cliënt de klacht schriftelijk (post of email, zie contactpagina) in te dienen.

2. Klachten moeten door JBB&O binnen twee maanden zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de cliënt hiervan binnen 4 weken in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer JBB&O verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

3. Een klacht wordt door JBB&O altijd vertrouwelijk behandeld.

4. Op klachten wordt door JBB&O binnen 4 weken gereageerd, ongeacht of er wel of niet uitsluitsel is.

5. Klachten en de wijze van afhandeling worden door JBB&O geregistreerd en voor de duur van 7 jaar bewaard.

JBB&O conformeert zich aan de Gedragscode en het Klachtenreglement van de NOBCO.

6. Indien de klacht niet tot tevredenheid van cliënt is afgehandeld, heeft hij/zij het recht zich tot de NOBCO te wenden. Uitspraken van de NOBCO zijn bindend voor JBB&O.

7. Indien de klachtenregeling van de NOBCO afwijkt van bovenstaande regeling, dan is de voor cliënt meest gunstige klachtenregeling van toepassing.

klachtenreglement | Jennet Burghard