Leveringsvoorwaarden JB Begeleiding en Ontwikkeling

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen JB Begeleiding en Ontwikkeling (hierna te noemen JBB&O) en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, begeleidingstrajecten, workshops, lezingen, coaching dan wel advisering in de ruimste zin des woord, hierna te noemen traject.

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door JBB&O.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen JBB&O en de opdrachtgever komt tot stand door: ondertekening van de offerte door opdrachtgever of door schriftelijke bevestiging door opdrachtgever per post of e-mail.

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever
3.1. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht voor een traject te annuleren per aangetekend verzonden brief.

3.2. Annulering door de opdrachtgever van het traject kan tot vier weken voor aanvang geschieden tegen een vergoeding van eerder door JBB&O gemaakte kosten voor voorbereiding. Bij annulering van het traject binnen 4 weken wordt 50% van de prijs in rekening gebracht. Bij annulering van het traject binnen  twee weken voor aanvang wordt 100% van de prijs in rekening gebracht.

3.3. Verplaatsing kan alleen in onderling overleg tot stand komen en uitsluitend tot 4 weken voor aanvang. Voor het overige is de annuleringsregeling lid 3.2 van kracht.

3.4. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen.

Artikel 4: Annulering door JBB&O
4.1. JBB&O heeft het recht zonder opgave van redenen het traject te annuleren.  De opdrachtgever heeft in dat geval het recht op terugbetaling van het volledige door deze aan JBB&O betaalde bedrag.

4.2. JBB&O heeft het recht zonder opgaaf van redenen door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen opdrachtgever naar rato het recht heeft op terugbetaling van door deze aan JBB&O betaalde bedragen.

Artikel 5: Prijzen
5.1. Prijzen zijn niet verbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

5.2. Reiskosten, arrangements- en/of verblijfkosten van deelnemers aan trajecten zijn in de opdracht niet begrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

5.3. Indien de wettelijke BTW tarieven voor de trajecten die JBB&O aanneemt wijzigen, behoudt JBB&O zich het recht voor om de opgegeven prijzen tussentijds aan te passen.

Artikel 6: Betaling
6.1. JBB&O brengt de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van periodieke facturen. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk vijftien werkdagen na facturering op de door JBB&O aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens veronderstelde tekortkoming door JBB&O.

6.2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is JBB&O steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

6.3. Indien tijdige betaling achterwege blijft is JBB&O gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

6.4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan JBB&O alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden,waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 7: Auteursrecht
7.1. Het auteursrecht op de door JBB&O uitgegeven papers, projectmaterialen en trainingsmaterialen berust bij JBB&O, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JBB&O zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

7.2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van JBB&O, berust uitsluitend bij JBB&O.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. JBB&O spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2. JBB&O aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

8.3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

8.4. JBB&O is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gederfde omzet.

8.5. JBB&O zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen JBB&O en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.

leveringsvoorwaarden | Jennet Burghard